Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli
คำบรรยาย Roteiro para utilização do aplicativo pressão do fluido e fluxo
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Pressão e Principio de Bernoulli
สถานการณ์จำลอง ความดันในของไหลและการไหล


ผู้เขียน David Leandro Pereira Miranda
โรงเรียน/หน่วยงาน IFNMG
ส่งข้อมูลแล้ว 20/7/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/7/2016