Faraday’s Electromagnetic Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Faraday’s Electromagnetic Lab
คำบรรยาย Homework or in class activity exploring Faraday's Electromagnetic Lab
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Fraday, electromagnetic, magnet
สถานการณ์จำลอง การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์


ผู้เขียน Dr. Wendy Adams
โรงเรียน/หน่วยงาน University of Northern Colorado
ส่งข้อมูลแล้ว 20/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/8/2015