Faraday’s Electromagnetic Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Faraday’s Electromagnetic Lab
Mô tả Homework or in class activity exploring Faraday's Electromagnetic Lab
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fraday, electromagnetic, magnet
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Dr. Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015