Molecule Polarity - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Molecule Polarity - Clicker Questions
คำบรรยาย Clicker questions used with the Molecule Polarity simulation, with annotations
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity
สถานการณ์จำลอง Molecule Polarity (HTML5), สภาพขั้วของโมเลกุล


ผู้เขียน Trish Loeblein, Robert Parson
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 5/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/7/2017