Molecule Polarity - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Polarity - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Molecule Polarity simulation, with annotations
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử


Tác giả Trish Loeblein, Robert Parson
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 26/07/2017