E/M Waves การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง E/M Waves
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ emission, energy, frequency, microscopy, nanoscale, photon, wavelength, waves
สถานการณ์จำลอง หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ


ผู้เขียน Phil Cook
โรงเรียน/หน่วยงาน Culver Academies
ส่งข้อมูลแล้ว 3/5/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/5/2010