E/M Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề E/M Waves
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá emission, energy, frequency, microscopy, nanoscale, photon, wavelength, waves
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Phil Cook
Trường / Tổ chức Culver Academies
Ngày đăng ký 03/05/2010
Ngày cập nhật 09/05/2010