ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය

ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය
 • Inverse Square Law
 • බල යුග්ම
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය
 • Inverse Square Law
 • බල යුග්ම
 • නිව්ටන්ගේ තුන්වන නීතිය

විස්තර

Visualize the gravitational force that two objects exert on each other. Adjust properties of the objects to see how changing the properties affects the gravitational attraction.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Relate gravitational force to masses of objects and distance between objects.
 • Explain Newton's third law for gravitational forces.
 • Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force.
 • Use measurements to determine the universal gravitational constant.
අනුවාදය 2.1.13

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
HW
Lab
Demo
Physics
Exploring Gravity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein and Trish Loeblein MS Lab Astronomy
Physics
Gravity Lab- intro රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW Mathematics
Astronomy
Physics
Earth Science
Gravity Force Lab : calculations රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
HW Physics
Astronomy
Mathematics
Earth Science
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
UG-Adv
K-5
MS
Grad
HW
Discuss
Astronomy
Mathematics
Physics
Chemistry
Gravity Force Lab PreAP using HTML5 Sim රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Physics
Gravity Force Worksheet රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. David Kennedy MS Lab Physics
Variables that Affect Gravity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Sarah Borenstein MS Lab Physics
Astronomy
Modeling Universal Gravitation Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Justin Snook UG-Intro
HS
Lab Physics
Earth Science
Gravity Force Investigation (AP) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Physics
Dragningskraft simulering රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. David Kennedy; översatt till svenska av Sofia Borg HS Lab Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Chemistry
Earth Science
Physics
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Physics
Chemistry
Biology
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
Gravity Force SK Gupta, Chaithra Navada HS Lab Physics
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr UG-Intro
HS
HW
Guided
Demo
Physics
Discovering Newton's Universal Law of Gravitation Jonathan Carlson HS Guided
HW
Lab
Physics
Newton's Gravitational Constant Calculation Steve Cooperman HS Lab Astronomy
Mathematics
Physics
h Bobby Fine HS Lab Physics
The Laws of Attraction Dean Baird HS Lab Physics
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Guided
Lab
MC
Physics
Chemistry
Gravity Force SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta HS Lab Physics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Basque Download Run now Grabitazio-indarraren laborategia
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 万有引力实验
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Gravity Force Lab_萬有引力實驗室
Dutch All Nederlands Download Run now Gravitatiekracht lab
Estonian All Eesti Download Run now Gravitatsioonilabor
Finnish All suomi Download Run now Painovoimalaboratorio
French All français Download Run now Laboratoire sur la force de gravité
Gallegan All Gallegan Download Run now Gravidade Lab
Georgian All ქართული Download Run now იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში
Hebrew All עברית Download Run now מעבדת כוח הכבידה
Hungarian All magyar Download Run now Tömegvonzás Labor
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Lab Gaya Gravitasi
Irish All Gaeilge Download Run now Saotharlann Fórsa Domhantarraingthe
Italian All italiano Download Run now Forza di gravità
Japanese All 日本語 Download Run now キャベンディッシュの実験室
Kannada All Kannada Download Run now ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тартылыс күші зертханасы
Khmer All Khmer Download Run now មន្ទី​ពិសោធន៍​កម្លាំង​ទំនាញ
Korean All 한국어 Download Run now 중력 실험
Latvian All Latviešu Download Run now Gravitātes spēks
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Gravitacijos jėgos laboratorija
Macedonian All македонски Download Run now Лабораторија за гравитациона сила
Malayalam All Malayalam Download Run now ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ പരീക്ഷണശാല
Marathi All मराठी Download Run now गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гравитацийн хүчний лаборатори
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Gravitasjonskraftlab
Persian All فارسی Download Run now آرمایشگاه نیروی گرانش
Polish All polski Download Run now Siły Grawitacyjne Lab
Portuguese All português Download Run now Laboratório de Força Gravítica
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Laboratório de Força Gravítica
Russian All русский Download Run now Сила тяготения
Serbian All Српски Download Run now Сила гравитације- лабораторија
Slovak All Slovenčina Download Run now Laboratórium gravitačnej sily
Slovenian All Slovenščina Download Run now Teža ali sila gravitacije
Spanish (Colombia) All español (Colombia) Download Run now Laboratorio de fuerza gravitacional
Swedish All svenska Download Run now Gravitationskraftslabb
Tamil All Tamil Download Run now ஈர்ப்பு விசை ஆய்வுகூடம்
Turkish All Türkçe Download Run now Çekim Kuvveti Laboratuvarı
Turkmen All Turkmen Download Run now Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія гравітаційних сил ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực hấp dẫn
අරාබි All العربية Download Run now معمل قوة الجذب
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now معمل قوة الجذب
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Gravity Force Lab
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο Βαρύτητας
චෙක් All čeština Download Run now Gravitační laboratoř
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Gravitationslabor
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now འཐེན་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Tiltræknings-laboratorium
බල්ගේරියානු All български Download Run now Гравитационна сила
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Лабараторыя гравітацыйнай сілы
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Gravitacija
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Laboratorio de Fuerza de Gravedad ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de Fuerza Gravitacional
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Laboratorio de Fuerza de Gravedad ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Sam Reid (developer)
 • John Blaco (developer)
 • Noah Podolefsky
 • Carl Wieman
 • Wendy Adams
 • Patricia Loeblein
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs