373 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල law of conservation of mass

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්