376 хайлтын үр дүн law of conservation of mass-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд