251 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල design dynamic equilibrium experiment

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්