262 хайлтын үр дүн design dynamic equilibrium experiment-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд