385 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල combined gas law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්