385 хайлтын үр дүн combined gas law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд