417 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Ideal Gas Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්