421 хайлтын үр дүн Ideal Gas Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд