302 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Hookes Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්