378 хайлтын үр дүн Hookes Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд