238 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Gay-Lussac law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්