354 хайлтын үр дүн Gay-Lussac law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд