255 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Decay Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්