243 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Boyle- Mariotte law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්