243 хайлтын үр дүн Boyle- Mariotte law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд