438 хайлтын үр дүн potential energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд