420 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල potential energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්