323 хайлтын үр дүн parallel circuit-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд