Tswana (Tswana)

Bong bóng và Sự nổi Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Tính chất của chất khí Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Khách bộ hành Java Monna yo o tsamayang Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Tswana

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.