Moldavian (Moldavian)

Bong bóng và Sự nổi Java Balloons & Buoyancy Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML Construieste (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Construieste Download Run now
Tính chất của chất khí Java Proprietățile gazului Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Izotopi şi Masa atomica Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Reacții reversibile Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Moldavian

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.