Graphing Quadratics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Graphing Quadratics
Mô tả This activity helps students to explore the Graphing Quadratics simulation and learn how determine special points of quadratic functions: the turning points, x-intercepts, y-intercepts and the axis of symmetry. After completing the activity students will be able to graph a parabola using the special points.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá axis of symmetry, parabola, vertex, x-intercept, y-intercept
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Zach Mbasu
Trường / Tổ chức PhET Interactive Simulations
Ngày đăng ký 12/01/2022
Ngày cập nhật 24/01/2022