Đồ thị hàm bậc 2 - Vẽ đồ thị | Parabol | Hàm bậc 2 - PhET Interactive Simulations

Đồ thị hàm bậc 2

Đồ thị hàm bậc 2 simulation

Topics

 • Vẽ đồ thị
 • Parabol
 • Hàm bậc 2
 • Đỉnh

Sample Learning Goals

 • Mô tả sự thay đổi đồ thị của hàm số khi ta thay đổi các hệ số của hàm bậc 2.
 • Tiên đoán sự thay đổi của parabol khi các hệ số thay đổi.
 • Xác định đỉnh, trục đối xứng, nghiệm và đường chuẩn của đồ thị hàm bậc 2.
 • Sử dụng dạng đỉnh của hàm bậc 2 để mô tả đồ thị của hàm số.
 • Mô tả mối liên hệ giữa tiêu điểm và đường chuẩn và parabol.
 • Tiên đoán đồ thị của parabol khi biết tiêu điểm và đường chuẩn.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSG-GPE.A.2

 • HSF-IF.C.8a

 • HSF-IF.C.8

 • HSF-IF.C.7a

 • HSF-IF.C.7

 • 8.F.A.3

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.2.0