Projectile Motion Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Experiment
Mô tả In this lab, we are going to study the projectile motion( the horizontal projectile and oblique projectile ) . we are going to verify that the time-of-flight of an object launched horizontally (horizontal projectile) does not vary as the initial velocity is varied, we will also verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion . we will use Phet simulation .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Trajectory, horizontal projectile, oblique projectile, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Salsabil Alsamman
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 27/04/2021
Ngày cập nhật 27/04/2021