Quantitative Representation of Natural Selection


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Quantitative Representation of Natural Selection
Mô tả Worksheet lists steps for students to follow. They will manipulate environmental factors through various generations and collect population numbers for each generation. They will then record the data they collected from hovering over simulation graph with the data probe. Steps for a graph are listed in order to direct to completing a line graph where they will interpret using guided discussion questions at the end of the worksheet.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab, Phát biểu thảo luận
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Natural Selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Edwin Luna
Email liên lạc eluna@sanmigueldc.org
Trường / Tổ chức San Miguel School D.C.
Ngày đăng ký 19/04/2021
Ngày cập nhật 19/04/2021