Natural Selection PhET Simulation


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Natural Selection PhET Simulation
Mô tả This lab is used to explore the differences between favorable and unfavorable mutations, as well as the potential difference between dominant traits and predominant traits.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dominance, environmental factors, favorable mutation, predominance
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5)


Tác giả Eric Wright
Trường / Tổ chức Royal Oak Middle School
Ngày đăng ký 15/03/2021
Ngày cập nhật 15/03/2021