Newton's Second Law


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Newton's Second Law
Mô tả This lab activity guides students in finding a relationship between net force and acceleration. The second half of the activity is less scripted and challenges the sudents to find a relationship between acceleration and mass. Applicable quesitons follow each lab to get students to think.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Second Law, acceleration, forces, mass, net force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 09/02/2021
Ngày cập nhật 09/02/2021