Balloons & Buoyancy in Air


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balloons & Buoyancy in Air
Mô tả This virtual lab asks students to observe how changes to air pressure, air density, temperature, and number of helium vs. air particles affect the buoyancy of a helium balloon, a rigid, helium-filled sphere, and a hot air balloon.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air pressure, density, gas laws, gases, pressure
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả Catherine Galindo
Trường / Tổ chức Chatfield Senior High
Ngày đăng ký 24/01/2021
Ngày cập nhật 24/01/2021