SNC 2D0 - Building Molecules Activity 2020


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề SNC 2D0 - Building Molecules Activity 2020
Mô tả Modified handout for grade 10 students. Emphasis is on model building and structural formulas only. Application questions cover molecules vs. elements and allow for the investigation into physical and chemical properties.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemistry, Grade 10, Model Building, Structural Diagrams
Mô phỏng Tạo dựng một phân tử (HTML5)


Tác giả Stéphanie Dibowski
Trường / Tổ chức Peel District School Board
Ngày đăng ký 13/12/2020
Ngày cập nhật 13/12/2020