Harmonic oscillator


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Harmonic oscillator
Mô tả The activity is designed to test the understanding of harmonic oscillation. The activity is best performed in class, but can be given as homework in distance learning. The teacher guides the students in solving the first two problems, while the third is designed for independent solving. The use of measurement error calculation is optimal. This exercise covers curricular activities in the field of Harmonic oscillation in Croatia (3rd grade of high school)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Harmonic oscillation, Oscilator
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Marko Vargović
Trường / Tổ chức Highschool Fran Galović, Koprivnica, Croatia
Ngày đăng ký 11/12/2020
Ngày cập nhật 11/12/2020