Conservation of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Mechanical Energy
Mô tả Conservation of Mechanical Energy LAB REPORT Objectives: - To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy. The total mechanical energy of an object at any height is the same if only the force of gravity is working on the object and there is no friction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation, Mechanical, energy, kinetic, lab, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả El Mahdi Darouich
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020