Conservation of mechanical energy.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of mechanical energy.
Mô tả Students will learn about the conservation of mechanical energy, and relationship between kinetic/potential energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic/Potential energy, Mechanical energy, conservative and non conservative force.
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mohammad Rahi
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020