Projectile motion


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Projectile motion
Mô tả problems related to projectile motion and using simulation to find the requirements.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá velocity /height/ time of flight / distance / physics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Fatema Alshamsi
Trường / Tổ chức Fatema Hasan Alshamsi
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020