Energy Flow Chart Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Energy Flow Chart Lab
Mô tả In this activity students create flow charts in an editable google doc to track the energy changes through the processes available in the simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Flow Chart, Transfers of Energy
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả David Uhrich
Trường / Tổ chức Ocean City High School
Ngày đăng ký 29/10/2020
Ngày cập nhật 01/11/2020