Projectile Motion - Physics 1 Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - Physics 1 Lab
Mô tả Activity studying on observing the factors involved in a projectile motion case where air resistance is neglected. Finding velocity, distance and time given. Graph different results from multiple trials.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab, motion, physics, physics 1, physics-lab, physics1, projectile, projectile-motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Ahmad Mohammad Bin Haidar
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 25/10/2020
Ngày cập nhật 25/10/2020