Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Tựa đề Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Mô tả This work has 3 parts: part 1: observing the effect of temperature on heavy and light particles part 2: observing the change in pressure by changing width of container part 3: critical thinking questions.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Effect of Temperature
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Trường / Tổ chức AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Ngày đăng ký 20/10/2020
Ngày cập nhật 21/10/2020