Video: Self-paced learning on Newton's First Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning on Newton's First Law
Mô tả This is suitable to introduce the Newton's first law. Pass the worksheet (pdf) to the students and ask them to follow the instruction. No extra instruction is needed. After they completed, they can simply visit the video below for checking the answer and further explanations. https://www.youtube.com/watch?v=Dd4g_vqumNg&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balanced, external, first, internal, law, net force, newton, self-directed. self-paced, unbalanced, video, walkthrough, youtube
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 07/10/2020
Ngày cập nhật 07/10/2020