Horizontal Projectile


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Horizontal Projectile
Mô tả This is a lab report students can use to practice projectile motion and the variable that cause changes in this experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả amr samer
Email liên lạc amrsamer063@gmail.com
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 04/10/2020
Ngày cập nhật 04/10/2020