Horizontal Projectile


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Horizontal Projectile
Mô tả This is a lab report students can use to practice projectile motion and the variable that cause changes in this experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả amr samer
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 04/10/2020
Ngày cập nhật 04/10/2020