Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile)
Mô tả In this worksheet, we discuss the time of flight of the projectile motion. With this worksheet we will understand that the time of the flight only depends on the vertical distance projectile falls, and it's independent of it's initial velocity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá horizontal, motion, projectile, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mohamed Ahmed Mohamed Ismail
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 04/10/2020
Ngày cập nhật 04/10/2020