Gas Simulation Remote Instruction


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Gas Simulation Remote Instruction
Mô tả A remote learning activity using the HTML 5 Gas Properties Simulation. Encourages students to change one variable at a time and see the effects.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas laws HTML5 remote instruction diffusion
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Eric Vanderhoof
Trường / Tổ chức Mount Vernon High School
Ngày đăng ký 23/09/2020
Ngày cập nhật 23/09/2020