universal Gravitation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề universal Gravitation
Mô tả the student will study the parameters that affect the gravitational force between two objects and then fine the universal gravitational constant ?(G) and compare it to its real value.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, gravity, two objects
Mô phỏng Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 07/06/2020
Ngày cập nhật 07/06/2020