motion along straight line with constant speed


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề motion along straight line with constant speed
Mô tả this activity aims to study the one dimensional motion with constant speed and determine the speed using the average and the slope from the velocity time graph.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant speed, one dimensional motion
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Tahani Sarayreh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 04/06/2020
Ngày cập nhật 04/06/2020