equilibrium of forces


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề equilibrium of forces
Mô tả the objective of this experiment is to find the resultant force using three different methods; using the force table, analytical method,and graphical method.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá addition, analytical method, equilibrium of forces, force table, graphical method., resultant vector, static equilibrium, vector component, vectors
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector: phương trình (HTML5)


Tác giả tahani sarayreh
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 04/06/2020
Ngày cập nhật 04/06/2020